Ijambo Nyenicubahiro Petero Nkurunziza ashikirije yipfuriza umwaka mwiza w’2018 Abarundi n’ababa mu Burundi

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi;   1. Turiko turasezera umwaka w’2017, twongera twinjira mu mwaka w’2018 turi mu mahoro, umutekano n’impore impande zose z’Igihugu cacu. Turakengurukiye Imana Mushobora vyose yazigamye kandi ikarinda Uburundi n’Abarundi muri uyu mwaka urangiye w’2017. Nihabwe Ishimwe n’Icubahiro biyibereye bivuye mu mitima ikengurutse y’Abarundi.   2. Turipfurije Abarundi bose iyo bari hose, tutibagiye n’abo bose baba mu Burundi umwaka muhire w’2018, uze ubabere umwaka w’Amahoro n’Imigisha bikomoka ku Mana. Tubipfurije umwaka mwiza, umwaka w’akanyamuneza mu banyu no mu vyanyu, umwaka wo gutera intambwe mw’iterambere. Muwuhimbaze musangira akabisi n’agahiye, murangwe n’umutima w’Urukundo wamye uranga ba sokuru na ba sokuruza bacu.   3. Turakengurukiye cane abo bose bitanze kugira amahoro n’umutekano bisasagare mu gihugu cose, aha twovuga Abenegihugu, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano no kwivuna abansi abajejwe ubutungane, tutibagiye n’incuti z’Uburundi zadufashe mu mugongo mu migambi itandukanye.   4. Icivugo ngenderwako muri uyu mwaka ni iki gikurikira: “Tuzirikane Igihugu cacu, tumenye iyo tuva n’iyo tuja”. Iki civugo kandi tuzobandanya kucisunga gushika mu mwaka w’2019. Ntawobideha, Abarundi batari bake ntibaratahura neza Igihugu icarico, bigatuma rimwe na rimwe bafata inzira zidashika bitewe no kutamenya canke guhemukira Igihugu na benewabo.   Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi;   5. Twese dutegerezwa kuzirikana ico turi nk’Abarundi, maze tugahera aho, tukibaza ico duhamagariwe gukora n’ico dutegerezwa gukora nk’Abana b’Uburundi. Dutegerezwa kandi kuzirikana ko aha turi hari abandi kandi ko inyuma yacu hazoza abandi, gutyo tukama na...

Read More