Ijambo Nyenicubahiro Umukuru w’Igihugu yashikirije atanguza Umwaka w’ivyirwa muri ISCAM

Imbere ya vyose tubanje gukengurukira Imana Mushoboravyose yatuzigamye ikadushikana kuri iri sango ryiza kandi ridasanzwe muri Kaminuza y’Intwazangabo ISCAM. Turi n’akanyamuneza kenshi kubona turi muri kino kibanza kugira dutanguze icese umwaka w’ivyigwa w’2016 ushira umwaka w’2017 muri Kaminuza y’Intwazangabo ISCAM. Uyu musi udasanzwe uje gusozera iyinga ry’inyigisho nkarishabwenge aho na twebwe ubwacu twishikiye ngaha kugira tuzirikanire hamwe icivugo ngo “Uja mu kibira utazi ugaca inkoni utazi”. Inyigisho zidasanzwe mwaronkejwe, zatunganijwe mu ntumbero yo guterera agacumu k’ubumwe mu mugambi ukomeye twihaye wo kwigisha Abarundi bose gukunda no gukundisha igihugu cacu c’Uburundi. Izo nyigisho tuzozibandanya kuko turazi neza uruhara ntangere rw’iri...

Read More