Ijambo rya Nyenicubahiro Umukuru w’Igihugu yugurura ihuriro ry’urwaruka umwaka w’i 2016 i Gitega

Imana Mushoboravyose nihabwe icubahiro kubona yaratugabiye ku buntu bwayo igihugu ciza, aribwo Burundi bwacu.   Turabahaye rero ikaze muri ino nama idasanzwe mwagenewe, mwebwe urwaruka, tukaba kandi tubashimiye mwebwe mwese mukoraniye ngaha muserukira abandi, kubona mwemeye kugira ingendo ndende ngo mwitabe iyi Sabukuru y’urwaruka.   Mwaje muri benshi muhurira hano mu gisagara ca Gitega, umutima w’igihugu, kugira ngo muganire mwongere muhanahane ivyiyumviro mwisunze iki civugo gihambaye gishingiye ku mwibutsa w’abasokuru uvuga uti: « UJA MU KIBIRA UTAZI UGACA INKONI UTAZI ». Batumire bahire, Rwaruka, Benewacu,   Mu gihe umuntu yinjiye mw’ishamba rizitanye atabanje kuritata canke ngo abe afise uwurizi amuja imbere, nta nkeka ko ahakwa cane kwihenda no kutaronka ico yarondera, mbere akazimira. Ivyo birumvikana, kandi vyofasha gutegera gatoyi ivyagiye birashikira igihugu c’Uburundi muri kahise ka kure n’akahafi.   Igihuhusi kimaze imisi kivumbura mu gihugu cacu carerekanye neza yuko bamwe mu rwaruka rwacu rushobora guhendwa bitagoranye, rukajuragizwa n’abategerezwa kurwereka wa mwonga uhuma n’uwudahuma. Ivyo birateye agahinda. Birababaje kubona urwaruka rwama rugwa mu mitego y’abantu barukoresha ishano, barangiza imigambi mibi yabo bakarwihakana canke bakaruta nk’akanuka.   Ukwo ni ko kuri kubishe kubona no kwumva, kandi ni ko twashaka kubakingira ngo ntimusubire kujana nyabahururu. Jewe ndi aha, ka mukurwanyu n’Umukuru w’Igihugu, nipfuza ko ako kabi katosubira. Numva mfise itegeko mpamagariwe ryo kubafasha ngo mubandanye urugendo mudatsitara muri iyi nzira yuzuye amabuye, mbere hamwe hamwe mugahura n’igipfungu kibazibira amaso.          Rwaruka,        Benewacu,  ...

Read More